Γενικές Πληροφορίες Υποβολής Περιλήψεων

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται αποδεκτές.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέας και μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.
 • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο(μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).
 • Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσειςθα εξετάζονται).
 • Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει, εντός τριών ημερών, ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 13 Απριλίου 2018.
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υποβληθέντων εργασιών.
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των περιλήψεων ή της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.
 • Η συγγραφική ομάδα που αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.